REGULAMIN

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Definicje

 

1.1. NATINAF – sklep internetowy działający pod adresem www.natinaf.com, którego właścicielem oraz administratorem jest firma NATINAF Marta Wawrzyniak - Falkowska z siedzibą w Warszawie, 04-081 Warszawa, przy ul. Czapelskiej 23/10, REGON: 142860860, NIP: 9671128536.

 

1.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w NATINAF.

 

1.3. Kupujący – użytkownik, który dokonał rejestracji na stronie www.natinaf.com, podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w NATINAF.

 

1.4. Zakup - transakcja która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy NATINAF i Kupującym zainicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 

1.5. Projektant – osoba, która wystawia w NATINAF Produkty własnego projektu. Mogą być to zarówno produkty gotowe do wysłania do Kupującego, jak i produkty realizowane na zamówienie Kupującego.

 

 

 

2. Warunki korzystania z www.natinaf.com

 

2.1. Korzystanie z serwisu www.natinaf.comrównoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

2.2. Kupującym w NATINAF  może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynnosci prawnych mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że

zarejestruje się w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny.

 

2.3. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od NATINAF na wskazany adres email.

 

 

 

ZASADY ZAKUPÓW

 

3. Zamawianie produktów

 

3.1. Po rejestracji na stronie www.natinaf.comoraz dodaniu Produktów do koszyka użytkownik może złożyć zamówienie. 

 

3.2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych teleadresowych podczas składania zamówienia. Zamówienia bez poprawnych danych nie bedą przyjmowane do wysyłki.

 

3.3. Po poprawnym złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez NATINAF. W wysyłanej wiadomości podany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu należności za zakupy.

 

3.4. W przypadku produktów tworzonych na zamówienie Kupującego, klient dostaje e-mailem informację o otrzymaniu zamówienia przez NATINAF wraz z informacjami o tym, w jaki sposób zamówienie będzie realizowane, wraz z informacją o

kwocie przedpłaty. W ramach przedpłaty Kupujący jest zobowiązany zapłacić 100% bądź inny określony dla danego produktu procent ceny.

 

3.5. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w terminie 5. dni od jego złożenia.

 

3.6. Terminem płatności jest dzień, w którym wpłata zaksięgowana jest na rachunku NATINAF. Trzeba zatem dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zamówienie nie zostało anulowane.

 

3.7. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie wskazanych w pkt. 3.5 niniejszego regulaminiu będzie anulowane. 

 

3.8. Użytkownik może aulować złożone zamówienie, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. 

 

 

4. Ceny Produktów

 

4.1. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

 

4.2. Ceny widniejące przy Produktach na stronie NATINAF  stanowią informację jawną.

 

4.3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

5. Płatności

 

5.1. Formą płatności za zamówienia złożone w NATINAF  jest przedpłata.

 

 

6. Wysyłka

 

6.1. Kupujący wybiera formę wysyłki: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem usługi kurierskiej.

 

6.2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący

 

6.3. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej są ustalane oddzielnie dla każdego Produktu.

 

6.4. Kupujący dwa lub więcej Produktów płaci równowartość kosztu wysyłki Produktu z droższym kosztem wysyłki.

 

 

7. Realizacja zamówienia

 

7.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

 

7.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Użytkownik jest informowany o tym fakcie przez NATINAF i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia.

 

7.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, NATINAF ma obowiązek wysłać zamawiane Produkty w ciągu maksymalnie 3. (trzech) dni roboczych.

 

7.4. Przy wyborze dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Produkt powinien zostać dostarczony do klienta nie później niż 5. (pięć) dni roboczych od daty jego wysłania. 

 

7.5. Przy wyborze dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej produkt powinien zostać dostarczony do Użytkownika nie później niż 3. (trzy) dni robocze od jego wysłania.

 

7.6.W sytuacji zwrotu nieodebranej przez Kupującego przesyłki przez Pocztę Polską lub gdy kurier nie będzie miał komu dostarczyć przesyłki pod wskazanym  przez Kupującego adresem podczas drugiej próby dostarczenia, przesyłka zostaje zwrócona na adres NATINAF. Kosztami zwrotnej przesyłki pocztowej lub kurierskiej do NATINAF, jak również ponownej wysyłki Produktu, obciążany jest Kupujący.

 

7.7. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

 

7.8. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli w opisie Produktu NATINAF wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

 

7.9. Przytoczone w paragrafach 7.3 oraz 7.4 terminy wysyłki nie dotyczą produktów realizowanych na zamówienie Kupującego. Terminy tych produktów ustalane sa każdorazowo dla poszczególnych produktów.

 

7.10. W przypadku produktów realizowanych za zamówienie Kupujacego, po zaksięgowaniu przedpłaty za zamówienie, NATINAF w ciągu 3. (trzech)  dni ma obowiązek wysłać Kupującemu informację o dalszej realizacji zamówienia. Dalsza realizacja zamówienia wiąże sie bądź z wydłużonym okresem oczekiwania na wysyłkę, bądź z przekazaniem kontaktu oraz dalszej realizacji bezpośrednio do Projektanta.

 

7.11. W przypadku przekazania dalszej realizacji zamówienia do Projektanta, Projektant umawia indywidualne spotkanie z Kupującym. Na tym spotkaniu umawiane sa terminy realizacji zamówienia oraz nastepnych partii przedpłaty zamówienia.

 

7.12.W przypadku przekazania dalszej realizacji zamówienia do Projektanta NATINAF nie uczestniczy bezpośrednio w procesie realizacji zamówienia (przymiarki,  realizacja kolejnych partii przedpłaty). Resztę kwoty za zamówiony produkt w umówionym z Projektantem terminie Kupujący przelewa na konto wskazane przez Projektanta bądź płaci Projektantowi w gotówce.

 

7.13.W przypadku przekazania dalszej realizacji zamówienia do Projektanta, gdy po pierwszym spotkaniu z Projektantem Kupujący nie zdecyduje się na realizację zamówienia, kwota przedpłaty zaksięgowna na koncie NATINAF zostanie przelana na wskazane przez niego konto.

 

7.14. W przypadku przekazania dalszej realizacji zamówienia do Projektanta,  gdy Kupujący chce zrezygnować z realizacji Zamówienia, zobowiązany jest on poinformować o tym Projektanta oraz NATINAF e-mailem nie później niż w ciągu 3. (trzech) dni od pierwszego spotkania z Projektantem.

 

7.15.W sytuacji wymienionej w punkcie 7.14 niniejszego regulaminu zwrot przedpłaty zaksięgownej na koncie NATINAF dokonany zostanie maksymalnie w ciągu 7. dni od otrzymania od Kupuącego informacji o rezygnacji z zamówienia przez NATINAF i Projektanta. 

 

7.16. W przypadku przekazania dalszej realizacji zamówienia do Projektanta, zwrot przedpłaty zaksięgownej na koncie NATINAF zostanie dokonany tylko w sytuacji, gdy Kupujacy nie zawarł z Projektantem żadnej innej wiążącej umowy związanej z realizacja zamówienia.

 

 

8. Zwroty

 

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić Produkt bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania Produktu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje sie na stronie  www.natinaf.com 

 

8.2. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego jakichkolwiek śladów użytkowania, wraz z potwierdzeniem zakupu (jeśli był dołączony) oraz kompletem metek (jeśli były dołączone). 

 

8.3. Zgodnie z art. 10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlega Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego.

 

8.4. W sytuacji dokonywania zwrotu Kupujący zobowiązany jest wysłać zwracany Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (czternastu) dni od daty jego otrzymania. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). NATINAF nie przyjmuje przesyłek płatnych „za pobraniem”. 

 

8.5. W przypadku zwrotu Produktu Kupujący jest zobowiązany przesłać NATINAF  wraz e-mailem lub wraz z przesyłka zwrotną dane polskiego rachunku bankowego, na kóre powinna zostać przelana zapłacona przez Kupującego cena produktu.

 

8.6. Zwrot ceny produktu następuje przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14. (czternastu)  dni od daty otrzymania zwróconego Produktu.

 

8.7. Zwrotowi nie podlegają Produkty uszkodzone z winy Klienta. Taki Produkt zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

 

 

9. Reklamacje

 

9.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy lub Produktu, który jest w sposób znaczący niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie NATINAF, jak i Produktu, który został uszkodzony w trakcie transportu. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 9.6., jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

 

9.2. Aby zgłosic reklamację Produktu, który został uszkodzony w trakcie transportu., należy w obecności pracownika Poczty lub kuriera sporządzić protokół odbioru zawierający opis powstałych uszkodzeń oraz podpis pracownika Poczty lub kuriera. 

 

9.3. Aby zgłosić reklamację Produktu, Kupujący musi wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.natinaf.com. W formularzu należy opisać przyczynę reklamacji (wymienić wady lub uszkodzenia lub stwierdzone niezgodności). 

 

9.4. Kupujący powinien niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres NATINAF . Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). NATINAF  nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. NATINAF nie przyjmuje przesyłek płatnych „za pobraniem”.

 

9.5. Warunkiem przyjęcia jakiegokolwiek reklamaji przez NATINAF jest wysłanie przez Użytkownika Produktu wraz z potwierdzeniem zakupu  - paragonem lub rachunkiem (jeśli był dołączony) oraz wypełnionym, wydrukowanym i podpisanym formularzem reklamacji. W przypadku reklamacji Produktu uszkodzonego w trakcie transportu do przesyłki musi byc również dołączony sporządzony wcześniej protokół odbioru (podpisany przez pracownika Poczty lub kuriera). 

 

9.6. NATINAF zobowiązany jest doprowadzić Produkt do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli NATINAF  nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).

 

9.7. Z uwagi na fakt, że Produkty wystawiane w dziale NATINAF FINDINGS  są używane, to reklamacje dotyczące śladów użytkowania nie będą uwzględniane.

 

9.8. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące najczęściej nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

 

9.9. Produkt realizowany na zamówienie Kupującego nie podlega reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z opisem lub zdjęciami.

 

9.10. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. 

 

9.11. Aby zgłosić brak przesyłki, Kupujący musi poinformowac NATINAF o braku przesyłki.

 

9.12. Jeżeli przesyłka została wysłana a od wysyłki upłynął termin określony w punkcie 7.4 lub 7.5 niniejszego regulaminu, to NATINAF zobowiązany jest zgłosić na Poczcie lub firmie kurierskiej reklamację przesyłki. 

 

9.13. Jeżeli Poczta lub forma kurierska potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (w tym cenę produktu oraz kosztu wysyłki).

 

9.14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia ktrejkolwiek z form reklamacji koszty przesyłki pokrywa Kupujący. 

 

9.15. Zwrot peniędzy za pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym na wskazany przez Kupujacego polski rachunek bankowy prowadzony na terenie Polski w terminie 14. (czternastu)  dni od momemtu rozpatrzenia reklamacji.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej NATINAF  bez uprzedniej zgody NATINAF  lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.